ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชวงศ์พริกไทยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และความหลากหลายในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาว

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, exProf. Dr. Pranom Chantaranothai, "New species and a revision of the genus Peperomia (Piperaceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 104-119
Publish Year National Journal 1
2020 exDEUANTA KONGXAISAVATH, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "New native and introduced species record of Piper (Piperaceae) in Lao PDR", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 163-175
Publish Year National Conference 2
2021 exDEUANTA KONGXAISAVATH, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย (Piperaceae) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย