ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชวงศ์พริกไทยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และความหลากหลายในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาว

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exสุเนตร การะพันธ์, inนายยุทธนา บรรจง, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, "Three new species, two new records and additional taxonomic notes of Piper (Piperaceae) from Thailand", Nordic Journal of Botany, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-19
2022 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, exProf. Dr. Pranom Chantaranothai, "New species and a revision of the genus Peperomia (Piperaceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 104-119
Publish Year National Journal 1
2020 exDEUANTA KONGXAISAVATH, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "New native and introduced species record of Piper (Piperaceae) in Lao PDR", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 163-175
Publish Year National Conference 2
2021 exDEUANTA KONGXAISAVATH, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย (Piperaceae) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย