การใช้วิทยาการข้อมูลสาหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต