เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนานยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, exศ.ดร.ณรงศักดิ์ ชัยบุตร, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 19-25
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exProf.Dr. Darren J Trott, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of a Long-Acting Formulation of Oxytetracycline in Freshwater Crocodiles (Crocodylus siamensis) after Intramuscular Administration at Three Different Dosages", Animals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1-8