คุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรีต่อคุณภาพผลิภัณฑ์ประมง จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Journal 1
2019 exอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation between Nutrients Distribution and Location of Green Mussel Farm Areas at the Coast of Phetchaburi, Phetchaburi Province, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 87-95
Publish Year National Journal 3
2020 exพีรดา พานทอง, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลกระทบของการระบายน้ำฉุกเฉินจากเขื่อนเพชรบุรีต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 43-52
2019 exอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 203-215
2017 exนางสาวหวานใจ หลำพรม, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 20, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 313-331