ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช

Publish Year National Conference 2
2019 exอริสรา เกษมจิตร์, exศุภกร หลายชูไทย, exมินตรา จิตตคุตตานนท์, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exจีระพันธ์ มะโนรมณ์, exธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์, exปวีณา พงค์ธเนศวร, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย