การสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม: ทักษะการอ่าน

  • โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์

  • inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์