การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการเล่าเรื่องสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน