การประเมินการปนเปื้อนสารพิษทางการเกษตรและโลหะหนักต่อคุณภาพของผลผลิตมะม่วงส่งออกและความตระหนักของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก