การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการสังเคราะห์ในรายวิชาการบริหารงานธุรการในสถานศึกษา