คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตด้านการเมืองที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2542