การวิเคราะห์เชิงความถี่ของการสั่นของฐานยึดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-น้ำมันดีเซล