การศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิค/ไฮโดรโฟบิคของชั้นนำโฮลล์โดยใช้วัสดุเจือสำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์