การศึกษาคลองดินต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชีววิธี