ระบบเฝ้าติดตามการเคลื่อนที่และกระจายตัวของวัวเลี้ยงทุ่งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้