ระบบเฝ้าติดตามการเคลื่อนที่และกระจายตัวของวัวเลี้ยงทุ่งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุชัยศรี ไลออน, exทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, inดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อาจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exHugo Valls-Fox, exJean Baptisteb Menassol, exDuong Hong Viet, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, exJean Daniel Cesaro, exMelanie Blanchard, exMichel de Garine-Wichatitsky, "DESIGN and FIELD TEST OF A LOW-COST DEVICE FOR REAL-TIME LIVESTOCK TRACKING USING GPS/LORA COMMUNICATION", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2022, หน้า 885-901
Publish Year National Journal 1
2021 exพรรษชล เผ่าทิตธรรม, exรุจิระ มหาพรหม, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบติดตามตำแหน่งที่อยู่เสือปลาผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่", วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-ARD), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 44-54
Publish Year National Conference 5
2022 exภัฏสร์ชนน ศรีรักษา, exพอเพียง มณีสวัสดิ์, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อาจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "ระบบติดตามและจําแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2022, ลพบุรี ประเทศไทย
2022 exภัฏสร์ชนน ศรีรักษา, exพอเพียง มณีสวัสดิ์, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อาจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "ระบบติดตามและจำแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2022, ลพบุรี ประเทศไทย
2021 exคุณานนต์ จันคะณะสุข, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลสําหรับอปุกรณีติดตามตําแหน่งผ่านไอโอที", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), 28 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2021, นครพนม ประเทศไทย
2021 exกมลชนก ศิริพจนาทิพย์, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบติดตามพฤติกรรมสัตว์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดโรค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), 28 - 30 เมษายน 2021, นครพนม ประเทศไทย
2020 exวรชัย วุฒิวรชัยรุ่ง, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบติดตามสัตว์แบบเวลาจริง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), 26 - 27 พฤษภาคม 2020, นครสวรรค์ ประเทศไทย