พอลิยูรีเทนจากผลิตภัณฑ์ไกลโคไลซิสของ PET โดยใช้ ZnO เป็นตัวเร่ง

Publish Year National Journal 1
2019 exSupaluck Kawkumpa, exThanakorn Saisema, exOrnpavee Seoob, exChuleekorn Trakakit, exPornpen Atorngitjawat, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Synthesis of polyurethane from glycolysis product of PET using ZnO as catalyst", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 29-39
Publish Year International Conference 1
2018 exธนากร สายเสมา, exสุภลักษณ์ แก้วคำภา, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "การสังเคราะห์พอลิยูริเธนจากผลิตภัณฑ์ไกลโคไลซิส PET ที่ใช้ ZnO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", 7th international symposium on the fusion of science & technologies (ISFT2018), 16 - 20 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย