ผลการเสริมแร่ธาตุทองแดงอนินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก สุขภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่เนื้อ