การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความพร้อมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 33-41
Publish Year National Journal 4
2018 exจิรประภา ศิริสูงเนิน, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดขอนแก่น", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น(Community Health Development Quarterly Khon Kaen University), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 317-335
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวพันธุ์ คะโยธา , "ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลนครสกลนคร", Journal of Sakon Nakhon Hospital , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 84-95
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 231-244
2018 exอิศวโขค กาญจนา, exวรินท์มาศ เกษทองมา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลเฉลี่ย (HbA1C) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 245-256