การประเมินตนเองในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับอุดมศึกาษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทร์ธีรา เทียมเพิ่มพูล, "Students’ Perception on Self-assessment in English Writing of EFL Tertiary learners", the 17th Asia TEFL International Conference and the 6th FLLT International Conference , 27 - 29 มิถุนายน 2019, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย