การพัฒนาระบบป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่และการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยเทคนิควิธีฮิวริสติกส์

Publish Year National Conference 2
2024 exนาย ศุภกิต เวชสวัสดิ์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการตารางเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองอุปสงค์ในการเดินทางของพนักงานระหว่างศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์กับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนาย วรวิทย์ ย่องหิ้น, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดเส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทาง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้ากรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ช่วงเตาปูน – บางใหญ่)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, นครนายก ประเทศไทย