การเรียนภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ