ผลของรอยโรคกีบและภาวะขากะเผลกต่อผลผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุกรแม่พันธุ์