การศึกษาผลของการใช้น้ำมันต่างชนิดกันในการสังเคราะห์เจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธีไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน

Publish Year International Journal 2
2020 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exชญาดา เทียนไชย, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusion", Journal of Oral Biosciences, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 64-71
2020 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, exพิมพ์ชนก กาญจนะ, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tooth desensitizing calcium phosphate composite gelatin-based gel", Journal of Bioactive and Compatible Polymers, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 491-503
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพิมพ์ชนก กาญจนะ, "เจลลดอาการเสียวฟัน", Kasetsart University, 2022