การประยุกต์คอมบินาทอริกส์

Publish Year International Journal 2
2018 inนางมนต์ฤดี สิริวรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "The 2 x n seating derangements", Cogent Mathematics & Statistics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-12
2018 inดร.สุริยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On generating function for Dk-sequences in Pascal’s triangle", Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7-8, ธันวาคม 2018 - มกราคม 2019, หน้า 1529-1535