ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมของเกษตรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความรู้ของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี