การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วด้วยอนุภาคฟลูออเรสเซนต์ซิลิการ่วมกับเฟอร์โรแมกเนติกสำหรับ Campylobacter spp. และ Salmonella spp.