การพัฒนาตัวควบคุมแบบผสมสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.วโรดม ตู้จินดา

  • inดร.วโรดม ตู้จินดา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วโรดม ตู้จินดา, exAnantachai Suwannakom, "Practical discrete-time implementation of reset control systems", 2017 2nd International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE), 1 - 3 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย