ประเทศจีน และประเทศไทยในบริบทของการพัฒนาทางสังคม และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างประชากรจากอิทธิพลของแนวคิดเส้นทางสายไหม