การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในรูปแบบบรรจุซองที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChulaporn Kobjaiklang, "Identifying Causal Relationship between intrinsic and extrinsic perceived product benefits and purchase intention of cosmetics sachets among convenience stores in Thailand", The 4th International Congress on Economics, Social Sciences, and Information Management 2018, 21 - 22 กรกฎาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย