อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์

Publish Year National Conference 1
2018 exสุภาวดี แสงพิทักษ์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "การงอกของเมล็ดไผ่ภายใต้สภาวะความเครียดที่เกิดจากความเค็ม", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 , 8 - 9 พฤษภาคม 2018, สงขลา ประเทศไทย