กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Publish Year National Conference 1
2018 exสุภิฐศราค์ ชุติมันต์, inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การสื่อสารเพือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 , 8 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย