การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ปีงบประมาณ 2560)

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, "การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนิสิตไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 141-155