ผลกระทบทางด้านอันดับเครดิตของการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรอย่างต่อเนื่อง

Publish Year National Journal 1
2018 inนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางด้านอันดับเครดิตของการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรอย่างต่อเนื่อง", วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 155, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 88-126