ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นสาวโสดในกรุงเทพมหานคร