การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากกากชานอ้อยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Publish Year National Journal 1
2021 exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน, "ผลของการใช้สารช่วยย่อยชนิดรวมในน้ำดื่มต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่เนื้อ อายุ 3 สัปดาห์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 61-65
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, exอาจารย์กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์, "การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากกากชานอ้อยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562, 12 - 15 มิถุนายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย