โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561