ผลกระทบของระดับการเอาน้ำออกจากกล้วยต่อสมบัติเคมีกายภาพของกล้วยที่ผ่านการเอ็กทรูด