ขนาดของเมืองที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี