การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริของกลุ่มอาศาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 3
2019 exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exศิวนาถ ไทยภักดี, "Knowledge Transferring of Wastewater Treatment by Constructed Wetland in Watthamajariya School, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exแปร์ล่า มุก เดอลาคาซ่า, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, "Characteristic Classification of Plastic Wastes from Tourism City:A Case Study of Chanthaburi Province", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSomkamon Onsawai, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaowalak Boonmang, "Learning Program on Municipal Solid Waste Management for Natural Resources and Environmental Protection Volunteer Groups", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพฯ