ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้น้ำทิ้งอุตสาหกรรมที่บำบัดแล้วเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน