การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการใช้ประโยชน์ตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปา