การใช้ประโยชน์ตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาร่วมกับขยะอินทรีย์ เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกข้าวโพดฝักอ่อน