สัดส่วนที่เหมาะสมของตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาและขยะอินทรีย์เพื่อการปลูกข้าวพันธุ์ กข41