อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อความหลากหลายชนิด และปริมาณของสัตว์หน้าดิน บริเวณป่าชายเลนด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Conference 2
2018 exภาคิน มาสกุลรัตน์, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determining Actual and Potential Evaporation Rates as driving forces for activating the thermosiphon process of wastewater oxidation pond surface of The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 , 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวชุติมณฑน์ โถวสกุล, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "The Appropriate Diameter of Core Sample for Benthos Sampling in Frontage Area of The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project Mangrove Forest, Phetchaburi Province. Thailand", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 , 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย