โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode

Publish Year International Conference 1
2018 exP. Changnam, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Efficiency of Sacrificial Anode for Corrosion Prevention in Reinforced Concrete Structure After 365 days Age", The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation, 7 - 8 กันยายน 2018
Publish Year National Conference 2
2019 exทักษ์ดนัย เขียวอ่อน, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "USING CRYSTALLINE COATING MATERIALS FOR CORROSION PREVENTION OF REINFORCED CONCRETE AND CHLORIDE RESISTANCE OF CONCRETE ON CURING CONDITION", การประชุมคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete Conference 14, 6 - 8 มีนาคม 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exสุบรรณ สนิทอินทร์, exเพ็ญพิชชา คงเพิ่มโกศล, exวีรชาติ ตั้งจิรภัทร, exชัย จาตุรพิทักษ์กุล, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความละเอียดของเถ้าก้นเตาต่อกาลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete Conference 14, 6 - 8 มีนาคม 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย