เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนและประชาชนไทย

Publish Year National Journal 2
2023 exอาจารย์สาธิต สีเสนซุย, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์ชิระวุฒิ อัจฉริยขีวิน, "ผลของโปรแกรมการฝึกการประสานสัมพันธ์ประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกโยคะที่มีต่อความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวและความอ่อนตัวในนักกีฬาฟุตซอล", วิทยาศาสตร์ คชสาส์น, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 36-42
2020 exนีรนาท สุนทรประทม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 36-46