การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ด้วยสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็ม

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Investigation of a Switched Reluctance Generator using the Voltage Pulse Width Modulation Method", International Review of Electrical Engineering (IREE), ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 89-97
Publish Year National Conference 1
2019 exพิริยะ สาระเอก, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดมุมควบคุมเอสอาร์จีที่ความเร็วต่ำกว่าพิกัดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 , 4 - 7 มิถุนายน 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย