ผลกระทบจากเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของการใช้ข้อมูลต่อกลยุทธทางการตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Technology and Data Innovation on Thai Retail Business Marketing Strategy", 2nd International Conference on Management & Entrepreneurship, 26 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย