“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี