โครงการศึกษาวิจัยการนำเบนทอไนต์ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยว

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติพล จิตตานุกูล, exราชิต สราทธพันธ์, "Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, Thailand", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 151, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, อาจารย์, exRachit Sattapun, exSuradanai Augsorntung, exKittipon Chittanukul, exKittiphong Songrukkiat, exKanatip Tatanachoo, "Utilization of Sodium Bentonite to Ameleorate Acid Sulfate Soils in an Agricultural Pond, Thailand", ARC Conference 2018: Resilience and New Leadership in the World, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี