การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หญ้าหวานและกากกาแฟในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวซินไบโอติค

Publish Year National Conference 2
2021 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปิยณัฐ ดิสสานนท์, exนางสาวสลัลลิลล์ วรรธนชูชื่น, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดนางรมอบแห้งผสมไซรัปหญ้าหวานเสริมโพรไบโอติก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัฐชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exอ.สุจินันท์ มีไล้, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวผสมกากกาแฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย